Policy avseende integritet och marknadsföring

Senaste uppdatering: 2020-11-08.

1. ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur SweetGeek (DEA Sweden AB), org. nr 559139-0694, Vildrosgatan 45, 25459 Helsingborg, e-mail: support@sweetgeek.se, (” SweetGeek”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 1. Integritetspolicyn gäller då SweetGeek tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med SweetGeek, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto (” Kontoinnehavare”).
 2. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SweetGeek är personuppgiftsansvarig för SweetGeek’s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. SweetGeek är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av konto. Men för de personuppgifter ni själva lagrar i våra tjänster är ni som kontoinnehavare personuppgiftsansvariga och där behöver ni se till att ni uppfyller lagkraven på er för behandlingar av personuppgifterna.

3. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 1. För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 2. SweetGeek samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på SweetGeek webbplats, använder dig av SweetGeek support, besöker SweetGeek webbplats eller ett event som SweetGeek anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med SweetGeek. Informationen som samlas in från dig vid registreringar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med SweetGeek och för att SweetGeek ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
 3. Om du är Kontoinnehavare samlar SweetGeek in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. SweetGeek samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med SweetGeek webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. SweetGeek behandlar även uppgifter som SweetGeek från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mitt konto”.
 4. Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter SweetGeek samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 1. Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 2. Adress
 3. Telefonnummer och e-post
 4. Betalningsuppgifter
 5. Kontoinformation
 6. IP-adress och information om din användning av SweetGeek webbplats
 7. Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 8. Uppgifter om dina inköp
 9. Information om ditt kontoinnehav

5. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

SweetGeek behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar SweetGeek dina personuppgifter i syfte att:

 1. Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 2. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 3. Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende SweetGeek och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 4. Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 5. Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 6. Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 7. Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 8. Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 9. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 10. Administrera kontoinnehavet;
 11. Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden;
 12. Tillhandahålla specialerbjudanden;
 13. Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 14. Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 1. SweetGeek baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
 2. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra registreringar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med SweetGeek samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
 3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor.
 4. I vissa fall kan SweetGeek ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos SweetGeek, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra SweetGeek och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos SweetGeek, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS

Fullföljande av avtal om konto

  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
  • Geografisk information
  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
  • Uppgifter om dina inköp
  • Information om ditt kontoinnehav

Så länge du har ett konto

8. PROFILERING

 1. SweetGeek kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

9. HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

 1. Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SweetGeek kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SweetGeek rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 2. SweetGeek sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med SweetGeek.
 3. SweetGeek sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto.

10. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

 1. SweetGeek kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. SweetGeek kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Tredje part som SweetGeek lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till SweetGeek avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
 3. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SweetGeek om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SweetGeek rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
 4. SweetGeek kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av SweetGeek leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där.

11. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

 1. SweetGeek har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. SweetGeek kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med SweetGeek innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta SweetGeek.

12. DINA RÄTTIGHETER

 1. SweetGeek ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 2. SweetGeek kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 3. Du har rätt att av begära
  1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
  2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 4. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 5. Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till support@sweetgeek.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 6. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. KONTAKTINFORMATION

 1. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

SweetGeek (DEA Sweden AB)
Vildrosgatan 45
25459 Helsingborg
support@sweetgeek.se

0